For partners only
OTHER PROJECTS

Safeplace

Stoneplacing

Stonesafety

safequ-project

CROATIAN REGULATION REGARDING HEALTH AND SAFETY IN NATURAL STONE QUARRY´S WORKPLACES

 

 • Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96) - Occupational Health and Safety Act, 5.7.1996.
 • Ispravak zakona o zaštiti na radu (NN 94/96) - Corrigendum to the Ordinance of The Occupational Health and Safety Act, 4.11.1996.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu(NN 114/03) - Act on Amendments to the Occupational Health and Safety Act, 16.7.2003.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu(NN 86/08) - Act on Amendments to the Occupational Health and Safety Act , 17.7.2008.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (NN 75/09) - Act on Amendments to the Occupational Health and Safety Act , 23.6.2009.
 • Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97) - Ordinance on risk assessment, 28.4.1997.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene opasnosti (NN 114/02) -Ordinance amending the Ordinance on risk assessment, 9.9.2002.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene opasnosti (NN 126/03) - Ordinance amending the Ordinance on risk assessment , 29.7.2003.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene opasnosti (NN 144/09) - Ordinance amending the Ordinance on risk assessment , 23.11.2009.
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) - Ordinance on work safety at the loading and unloading of cargo, 22.10.1986.
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08) - Ordinance on protection of workers from risks related to exposure to vibration at work, 19.12.2008.
 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) – Ordinance to the protection of workers from exposure to noise at work, 8.4.2008.
 • Pravilnik o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 37/90) - Ordinance on noise levels in the environment in which people live and work, 29.8.1990.
 • Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08) - Ordinance on measures for the protection from outdoor noise sources, 10.12.2008.
 • Pravilnik o označavanju i obilježavanju otrova koji se stavljaju u promet (NN 47/99) - Ordinance on the marking and labeling of poisons that are put on the market , 1.4.1999.
 • Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biloškim graničnim vrijednostima (NN 92/93) - Ordinance on maximum permissible concentrations of harmful substances in the atmosphere of working premises and areas and the biological limit values, 7.9.1993.
 • Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (NN 52/84) - Ordinance on the records, documents, reports and book on oversight of Occupational Health and Safety, 13.12.1984.
 • Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostma (NN 47/02) - Ordinance on increased dangers machinery list and equipment, 24.4.2002.
 • Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 114/02) - Ordinance on testing the work envinroment on increased dangers machinery list and equipment, 9.9.2002.
 • Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84)- Ordinance on occupational safety for labor and utility rooms and spaces, 18.1.1984.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 42/05) - Ordinance amending the Ordinance on occupational safety for labor and utility rooms and spaces, 8.3.2005.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 42/05) - Ordinance amending the Ordinance on occupational safety for labor and utility rooms and spaces, 8.3.2005.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 113/06) - Ordinance amending the Ordinance on testing the work envinroment on increased dangers machinery list and equipment, 12.10.2006.
 • Pravilnik o poslovima u posebnim uvjetima rada (NN 5/84) - Ordinance on jobs in special work conditions, 18.1 1984.
 • Pravilnik o sadržaju i načinima vođenja evidencija i podacima koje moraju sadržavati izvještaji inspekcije rada (NN 13/84) - Ordinance on the content and manner of keeping records and data which must include reports of labor inspection, 1984.
 • Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) - Ordinance on the use of personal protective equipment, 29.3.2006.
 • Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) - Ordinance on health and safety when working with electricity, 20.6.2012.
 • Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (SL 53/88 i čl. 113 NN 59/96) - Ordinance on technical standards for low voltage electrical installations, 1988. *Prema Zakonu o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon (NN53/91 )- According to the takeover of the standardization that is governed by laws of the republic , 26.6.1991.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (NN 5/02) - Ordinance amending the Ordinance on technical standards for low voltage electrical installations, 8.1.2002.
 • Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sustave (NN 69/97) - Ordinance on technical standards for ventilation and air conditioning systems, 1.7.1997.
 • Pravilnik o dopunama pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN 69/97) - Ordinance amending the Ordinance on technical standards for ventilation and air conditioning systems, 1.7.1997.
 • Opći pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu (SL 16/47, čl 114 NN 59/96) - General ordinance on hygiene and technical protective measures at work, 18.2.1947.
 • Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) - Ordinance on providing first aid to workers at work, 19.12.1983.
 • Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (NN 114/02) - Ordinance on the requirements for training employees to work safely, 9.9.2002.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (NN 126/03) - Ordinance amending the Ordinance on the requirements for training employees to work safely, 29.7.2003.
 • Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) - Ordinance on use of personal protectional equipment, 29.3.2006.
 • Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05) - Ordinance on safety signs, 10.2.2005.
 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11) - Ordinance on fire equipment, 31.8.2011.
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) - Ordinance on protection at work during manual load transport, 8.3.2005.
 • Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/10) - Ordinance on jobs on wich worker can work solely after being regulary tested for health competence, 31.5.2010.
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u rudarstvu kod površinskih i podzemnih rudarskih radova (NN 40/07) - Ordinance on minimum requirements for improving the safety and health of workers employed in mining in surface and underground mining operations, 10.4.2007.
 • Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 62/10) - Ordinance on jobs for which a minor cannot be employed, 11.5.2010.
 •